Avgifter

KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FR.O.M. 1.1.2018

Riksdagen har 8.12.2017 ändrat avgifterna inom småbarnspedagogiken. I den nya lagen om klientavgifter sänks avgiften för familjer med små och medelstora inkomster samt för familjer som har flera än ett barn inom småbarnspedagogiken. Utöver höjningen av inkomstgränserna förenhetligas också avgiftsprocenten.

Huvudprinciperna för avgifterna förändras inte i och med den nya lagen. Klientavgiften bestäms fortfarande utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad.

Högsta avgift fortsättningsvis 290 euro och lägsta avgift 27 euro. Avgiften för det andra barnet i dagvård ändrar till 50 procent av det först barnets avgift.

Höjning av inkomstgränserna sänker klientavgifterna för familjer med små och medelstora inkomster. I tabellen nedan jämförs minimi-inkomstgränserna enligt den gällande och nya klientavgiftslagen:

Familjens storlek

Nuvarande

minimi ink.gräns

Ny

minimi

ink.gräns

Nuvarande bruttoinkomtgräns för högsta avg

Avgiftsprocent

Nuvarande/ Ny avgiftsprocent

2

1915

2050

4760

11,5/10,7

3

1915

2646

5356

9,4/10,7

4

2053

3003

5713

7,9/10,7

5

2191

3361

6071

7,9/10.7

6

2328

3718

6428

7,9/10,7

Obs! Alla familjer vars dagvårdsavgift påverkas av ändringen, kommer att få ett nytt avgiftsbeslut så fort det går att genomföra. De familjer som tidigare har godkänt högsta dagvårdsavgiften och nu vill meddela sina inkomstuppgifter ska skicka en inkomstutredning så fort som möjligt men senast den 31.12 2017 per e-post till adressen ann-marie.kinos@kimitoon.fi. Annars kommer den högsta dagvårdsavgiften tas även från 1.1.2018.

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 138 € för varje följande minderårigt barn i familjen. Tredje, fjärde osv. barnet i dagvård är 20 % av det första barnets avgift. Den maximala avgiften för det första barnet är 290 € .

För vård som pågår regelbundet högst 5 timmar per dag, fastställs en avgift som är 60 % av heldagsavgiften. För max 20 timmar vård per vecka fastställs en avgift som är 50 % av heldagsavgiften.

För barn som fortgående deltar mindre än 18 dagar per månad i dagvårdsverksamheten, uppbärs en avgift som står i proportion till använda dagar.

För morgon- och eftermiddagsvård debiteras en fast månadsavgift som baserar sig på antalet avtalade dagar per månad. För mera än 10 dagar debiteras 80 € och för högst 10 dagar debiteras 40 €.

Vem har rätt till dagvård?

Enligt dagvårdslagen har alla barn, efter föräldraledighetens slut till läropliktens början, rätt till kommunal dagvård.

Barnomsorg ges i familjedaghem och daghem. Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn ordnas i närheten av skolorna.

Man ska ansöka om kommunal dagvård fyra månader före behovet av dagvårdsplats eller på våren under gemensam ansökningstid (annonseras lokalt). Akut dagvård d.v.s då plötsliga arbeten eller studier förorsakar ett snabbt behov av dagvårdsplats, ska dagvårdsansökan lämnas till barnomsorgsbyrån senast två veckor på förhand.