Avgifter

Avgiften för kommunal dagvård är inkomstbaserad och barnrelaterad. Avgiften räknas ut på den inkomstdel som överskrider inkomstgränsen och med den avgiftsprocent som avses enligt familjens storlek.

Familjens storlek Inkomstgräns/mån Avgiftsprocent
2 1915 11,5
3 1915 9,4
4 2053 7,9
5 2191 7,9
6 2328 7,9


Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 138 € för varje följande minderårigt barn i familjen. Avgiften för andra barnet är 90% av första barnets avgift. Tredje, fjärde etc. barnet i dagvård är 20% av det första barnets avgift. Maximala avgiften för det första barnet är 290€ 

För vård som pågår regelbundet högst 5 timmar per dag,fastställs en avgift som är 60% av heldagsavgiften.För max 20 timmar vård per vecka fastställs en avgift som är 50% av heldagsavgiften.

För barn som fortgående deltar mindre än 18 dagar per månad i dagvårdsverksamheten, uppbärs en avgift som står i proportion till använda dagar.

För morgon- och eftermiddagsvård debiteras en fast månadsavgift som baserar sig på antalet avtalade dagar per månad. För mera än 10 dagar debiteras 80 € och för högst 10 dagar debiteras 40 €.

Vem har rätt till dagvård?

Enligt dagvårdslagen har alla barn, efter föräldraledighetens slut till läropliktens början, rätt till kommunal dagvård.

Barnomsorg ges i familjedaghem och daghem. Morgon och eftermiddagsvård för skolbarn ordnas i närheten av skolorna.

Man bör ansöka om kommunal dagvård fyra månader före behovet av dagvårdsplats eller på våren under gemensam ansökningstid (annonseras lokalt). Akut dagvård d.v.s då plötsliga arbeten eller studier förorsakar ett snabbt behov av dagvårdsplats, bör dagvårdsansökan lämnas till barnomsorgsbyrån senast två veckor på förhand.