14.6.2018, Läget med revideringen av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

Efter 11-års arbete kan vi nu med glädje meddela att fullmäktige godkände planändringen på sitt möte den 28.5.2018. Nu följer ännu besvärstiden som löper ut i slutet av juli.

Markägare får ett protokollsutdrag med besvärsrätt. Om inga besvär kommer, som berör hela planen, vinner planen laga kraft när besvärstiden löpt ut. Kommer det besvär som rör något enskilt område på planen så kan fortfarande planen till övriga delar vinna laga kraft och det blir då ett ”hål” i planen för det område besväret gäller.

Planläggningsenheten önskar alla en skön sommar och hoppas att ni i höst kan börja beviljas bygglov enligt den nya planen.

Planförslaget som godkänts i fullmäktige:
Plankarta
Obs planen är inte ännu laga kraft vunnen och kan ännu ändra!


Revidering av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige 28.5.2018 §19
Kommunstyrelsen 25.4.2018 §41
Tekniska nämnden 24.4.2018 §41

Förslag II till påseende: 13.4 - 14.5.2017

Förslag till påseende: 17.12.2015 - 12.2.2016

Utkast till påseende: 26.6 - 30.9.2014

Utkast till påseende: 1.9 - 1.10.2011

Planeringsbeslut: 15.12.2005

Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-405-1-100, 322-405-1-114-M601 och 322-453-7-6

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 21.6 - 5.7.2018              Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 5.6.2018 §55

Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-519-1-67

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 21.6 - 5.7.2018              Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 5.6.2018 §55