Undantag och planeringsbehovslösningar

Behandlingstiden för undantag och planeringsbehovslösningar är 2-4 månader och de behandlas i den ordning som de kommit in till kommunen.

Beslutet är i kraft 2 år och under den tiden skall man ansöka om bygglov för projektet.

Följande handlingar behövs för behandlingen av ansökan:

1. Ansökningsblankett

2. Utredning om hörande av granne (MBL § 133).

Kan göras med för ändamålet avsedd blankett eller fritt formulerat.

3. Utredning om ägande- och besittningsrätten.

a) Lagfartsbevis
b) Köpebrev eller legoavtal + lagfart för stomlägenheten.

Lagfartsregisterutdraget får vara högst 6 månader gammalt och kan erhållas från Lantmäteriverket eller från de lokala bankerna mot ersättning. I samband med lovansökan kan kommunen bifoga handlingarna mot ersättning.

4. Fastighetsregisterutdrag, register- och styckningskarta

Byggnadsplatsen utmärks på registerkartan 1:10000. Fastighetsregisterutdraget kan erhållas från Lantmäteriverket. I samband med lovansökan kan kommunen bifoga handlingarna mot ersättning.

5. Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000

I två (2) exemplar, uppgjord av en kompetent planerare, enligt Finlands Byggbestämmelsesamling A1-2. Ur situationsplanen bör framgå bl.a. eventuella befintliga byggnaders placering och den planerade byggnadens placering, eventuella vatten- och avloppsledningar samt behandlingssystem för avloppsvatten, disposition av gårdsplanen, officiella beteckningar, väderstreck, höjdkurvor samt byggnadsplatsens omgivning. Situationsplanen skickas också i elektronisk form (pdf) till adressen plan(at)kimitoon.fi.

6. Planutdrag

Om området har fastställd eller godkänd plan eller det finns planförslag, bör detta bifogas ansökan. I samband med lovansökan kan kommunen bifoga planutdraget mot ersättning.