Rekisteriselosteet

Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta on käytävä ilmi mm.
• rekisterinpitäjän yhteystiedot,
• henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
• kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Tietojärjestelmäselosteet

Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot.
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).

Kemiönsaaren kunnan rekisteriselosteet löydät täältä:

Sivistys

Päivähoito

Ympäristö ja tekniikka

Peruspalvelu

Hallinto