Kungörelser

25.06.2018 06:00

Bygg-och miljötillsynsnämndens beslut

Bygg- och miljötillsynsnämnden har gjort följande beslut.

Besluten gives efteranslag den 26.06.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 26.07.2018.

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna