Kungörelser

03.11.2017 12:31

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 06.11.2017, då
besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande
handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 20.11.2017

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna