Kungörelser

09.03.2018 09:27

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 12.03.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till  
påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 26.03.2018

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna