Kungörelser

08.05.2018 06:00

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 09.05.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten.

Besvärstiden utgår 23.05.2018

Kungörelselista


Tillbaka till rubrikerna