Kungörelser

14.09.2018 06:00

Byggnadsinspektörens beslut 14.9.2018

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 17.09.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 01.10.2018 
Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna