Registerbeskrivningar

Personuppgiftslagen (523/1999) föreskriver att den registeransvarige skall göra upp en registerbeskrivning över personregistret. Av registerbeskrivningen ska framgå bl.a.

• den registeransvariges kontaktinformation,

• ändamålet med behandlingen av personuppgifter,

• en beskrivning av principerna för skyddet av registret.

Beskrivning av datasystem

En myndighet skall göra upp en beskrivning av sina datasystem. Av den skall framgå varje datasystems syfte och vilka uppgifter som införs i det. - Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999).

Våra registerbeskrivningarna presenteras här:

Bildning

Barnomsorg

Miljö och teknik

Omsorg

Förvaltning