Kulturbidrag för professionella och/eller stora kulturorganisationer

Kultur- och fritidsnämnden lediganslår att sökas verksamhetsbidrag för stora evenemang och festivaler eller annan professionell kulturverksamhet som ordnas av större organisationer på Kimitoön.

Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag för kulturverksamhet enligt följande:

Verksamhetsbidraget kan beviljas för stora kulturevenemang och festivaler eller annan professionell kulturverksamhet som ordnas av större organisationer på Kimitoön.

Bidraget beviljas på basen av en fritt formulerad ansökan. Till den elektroniska ansökningsblanketten bifogas en fritt formulerad ansökan och budget för verksamhetsåret. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse sänds till kommunen innan beviljat understöd betalas ut. 

Elektronisk ansökan bör inlämnas senast den 19.1.2018.  Anvisningar och blankett på kommunens hemsidor: www.kimitoon.fi/foreningar/bidrag. Mer information: kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne, hanna.mehtonen-rinne@kimitoon.fi, tfn 040 751 9836.

Allmänna riktlinjer 

▪ Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld och inlämnad inom utsatt tid.

▪ Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.

▪ Bidraget ska utnyttjas under det kalenderår för vilket det har beviljats.

▪ Bidrag beviljas inte retroaktivt för redan förverkligade aktiviteter.

▪ Primärt vinstbringande projekt stöds inte.

▪ Resor och anskaffningar stöds i regel inte.